Zgoda

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział w programie Osocze.org oraz przetwarzanie moich danych osobowych na poniższych zasadach:

Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE („RODO”) jest Fundacja WHY NOT nr KRS: 868147,

Administrator danych przetwarza dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, danych adresowych, danych kontaktowych (numer telefonu, adres mail).

Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu przekazania właściwej jednostce, w szczególności regionalnemu centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa przekazania danych osobowych uniemożliwi jednak przystąpienie do ankiety.

Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres maksymalnie 60 dni od dnia zakończenia ankiety.

Każda osoba, która uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane przez administratora z naruszeniem przepisów RODO lub innych właściwych przepisów prawa, a dotyczących przetwarzania danych osobowych, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane nie będą podlegały profilowaniu.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

We wszelkich sprawach związanych z danymi osobowymi należy kontaktować się z administratorem telefonicznie pod numerem: 509 413 341 lub pod adresem e-mail: info@FundacjaWhyNot.org